Astronomie se stává Äím dál populárnÄ›jším koníÄkem. A není divu, vesmír fascinuje lidstvo odjakživa. A s dneÅ¡ními teleskopy jej můžeme prozkoumat do takové hloubky, o jaké se dříve lidem ani nesnilo.

 

Samozřejmě je rozdíl mezi těmi běžně prodávanými pro domácí použití a těmi, které najdeme například v observatořích. Ty první samozřejmě nikdy nedosáhnou takové ostrosti ani přiblížení, i když je s jejich pomocí možné pozorovat například prstence u Saturnu.

 

observatoÅ™ s teleskopem

 

Není vÅ¡ak asi nutné říkat, že ty profesionální toho dovedou vidÄ›t mnohem víc. AvÅ¡ak aÅ¥ už jsou sebesilnÄ›jší, stále se nedovedou vyrovnat tÄ›m, které jsou umístÄ›ny na oběžné dráze. V souÄasné dobÄ› jsou zde v provozu dva, a oba pÅ™ináší skuteÄnÄ› úžasné fotografie.

 

Je vÅ¡ak otázkou, proÄ nemůžeme stejné obrázky získat i ze ZemÄ›. Koneckonců by to bylo podstatnÄ› levnÄ›jší, než umisÅ¥ovat teleskop na oběžnou dráhu. Jsou zde pro to vÅ¡ak dva velmi dobré důvody, které nám ukazují, že je to skuteÄnÄ› nezbytné.

 

klasický domácí teleskop

 

Tím prvním je atmosféra. Ta pÅ™irozenÄ› mÄ›ní pÅ™icházející záření, a tím pádem i ponÄ›kud rozostÅ™uje fotografie. To je problém zejména ve chvíli, kdy chceme zkoumat tepelné spektrum Äi Äervený posun, který je důležitý pro stanovení vzdálenosti jednotlivých vesmírných objektů.

 

Dalším problémem je svÄ›telné zneÄiÅ¡tÄ›ní. S tím se astronomové setkávají i na místech, kde bychom to neÄekali. JistÄ›, je to důvod, proÄ jsou observatoÅ™e obvykle umisÅ¥ovány vysoko na kopec a dál od mÄ›st, ani to jej vÅ¡ak nedokáže vyruÅ¡it vÅ¡echno. A lze si pÅ™edstavit, jak to ovlivní výsledné fotky.

 

Na oběžné dráze takové problémy nejsou, a proto mohou teleskopy umístÄ›né zde zachytit vesmír skuteÄnÄ› takový, jaký je, a následnÄ› fotky poslat zpÄ›t na zem. To ostatnÄ› pÅ™ispÄ›lo k objevu mnoha vesmírných tÄ›les, o kterých jsme doposud nemÄ›li ani tuÅ¡ení. A je velmi pravdÄ›podobné, že s rozvojem technologií budou tyto objevy i nadále pokraÄovat.