DÄ›ti hrají mnoho poÄítaÄových her a videoher, zvláštÄ› v dneÅ¡ní dobÄ›, kdy mají k dispozici tablet Äi chytrý mobilní telefon. Mnoho rodiÄů vÅ¡ak nechá své dÄ›ti vybírat, co budou hrát. A to není zrovna dobÅ™e, neboÅ¥ dÄ›ti nejsou zrovna nejlepšími v hodnocení toho, jaká hra pro nÄ› je Äi není vhodná. ZvláštÄ› pokud je nÄ›která mezi nimi oblíbená, pak Äasto vÄ›ková doporuÄení výrobců ignorují. RozhodnÄ› tedy neuÅ¡kodí, pokud se o to zaÄnou zajímat i rodiÄe.

 

hraní videoher

 

Problém je, že vÄ›tÅ¡ina dospÄ›lých nemá o videohrách příliÅ¡ pÅ™esnou pÅ™edstavu. Obvykle neví, co který žánr znamená a co je jeho náplní. Proto Äasto mohou dÄ›lat v tomto ohledu neinformovaná rozhodnutí, která nakonec spíše ublíží, než pomohou, nehledÄ› na fakt, že naÅ¡e dÄ›ti pÅ™ed Å¡kodlivým obsahem nijak neochrání.

 

PÅ™esto je jasné, že zvláštÄ› u menších dÄ›tí je rodiÄovská kontrola vhodná. Co tedy můžeme udÄ›lat? V první Å™adÄ› bychom se mÄ›li podívat na zaÅ™azení hry. Každá totiž musí mít na obalu jasnÄ› uvedeno, pro jakou vÄ›kovou skupinu je vhodná, Äi spíše jaký je doporuÄený minimální vÄ›k. Je potÅ™eba zmínit, že zde je zohlednÄ›n nejen obsah hry, například násilí, alkoholismus Äi sex, ale také její nároÄnost. Vyplatí se tedy vybírat mezi takovými, která jsou vhodné pro vÄ›kovou skupinu naÅ¡eho dítÄ›te.

 

staré videohry

 

PÅ™itom je vÅ¡ak nutné si uvÄ›domit, že se jedná jen o doporuÄení a že každé dítÄ› se vyvíjí jinak. NÄ›které jsou zkrátka vyspÄ›lejší než jiné, ty pak mohou hrát bez problému hry urÄené i pro troÅ¡ku starší hráÄe, zatímco jiné by mÄ›ly i po dosažení daného vÄ›ku zůstat u her „nižší“ kategorie. Jako rodiÄe samozÅ™ejmÄ› známe své dÄ›ti nejlépe, a je tedy na nás posoudit, na co jsou již pÅ™ipravené.

 

OvÅ¡em aÄkoliv tato doporuÄení pomohou, rozhodnÄ› nestaÄí. Nebude na Å¡kodu, když si o dané hÅ™e pÅ™edtím nÄ›co zjistíme. Ideální je, pokud si ji můžeme nÄ›kde i zahrát. Tak se totiž nejlépe pÅ™esvÄ›dÄíme, že je pro naÅ¡eho potomka vhodná. A to je to, o co by nám mÄ›lo jít pÅ™edevším.